1. 1. ارسال درخواست آنلاین
  2. 2. بررسی و تأیید پرداخت
  3. 3. دریافت ویزا تأیید شده

اطلاعات شخصی

*
نام و نام خانوادگی خود را همانطور که در گذرنامه نشان داده شده است وارد کنید
*
نام خانوادگی خود را دقیقاً همانطور که در گذرنامه نشان داده شده است وارد کنید
مطمئن شوید که نام کامل داده شده در زیر (شامل نام های میانی) به زبان انگلیسی باشد و دقیقاً با نام موجود در پاسپورت شما مطابقت داشته باشد.

*
  • همانطور که در گذرنامه خود نشان داده شده است، تاریخ تولد را وارد کنید.
*
*
همانطور که در گذرنامه نشان داده شده ، شهر یا کشور تولد خود را وارد کنید
*
*
  • ایمیلی دریافت خواهید کرد که دریافت برنامه شما را در آدرس ایمیلی که ارائه می دهید تأیید می کند.
*