1. 1. Gửi đơn trực tuyến
  2. 2. Xem lại và xác nhận thanh toán
  3. 3. Nhận Visa đã được phê duyệt

Thông tin cá nhân

*
Nhập tên và tên đệm của bạn như trong hộ chiếu của bạn
*
Nhập họ của bạn chính xác như trong hộ chiếu của bạn
Đảm bảo rằng tên đầy đủ được cung cấp bên dưới (bao gồm bất kỳ tên đệm nào) bằng tiếng Anh và khớp chính xác với tên trong passsport của bạn.

*
  • Nhập Ngày sinh như trong hộ chiếu của bạn.
*
*
Nhập Thành phố hoặc Tiểu bang của bạn như trong hộ chiếu của bạn
*
*
  • Bạn sẽ nhận được một email xác nhận việc nhận Đơn đăng ký của bạn tại địa chỉ email bạn cung cấp.
*